• sui

釋義

 1. 動詞 喝酒、小酌。是俚語說法。

  第1項釋義的用例:

  • 伊食暗頓的時,攏會嗺一下。
   I tsia̍h àm-tǹg ê sî, lóng ē sui--tsi̍t-ē.
   (他吃晚飯的時候,都會小酌一番。)