• khì

釋義

 1. 動詞 往、到。

  第1項釋義的用例:

  • 去日本
   khì Ji̍t-pún
   (去日本)
 2. 動詞 從事某事。

  第2項釋義的用例:

  • 去食飯
   khì tsia̍h-pn̄g
   (去吃飯)
  • 去𨑨迌
   khì tshit-thô
   (去玩耍)

  第2項釋義的反義:

 3. 動詞 離開。

  第3項釋義的用例:

  • 有去無回
   ū khì bô huê
   (有去無回)

  第3項釋義的反義:

 4. 動詞 諱指死亡。

  第4項釋義的用例:

  • 伊舊年就去矣。
   I kū-nî tō khì--ah.
   (他去年就去世了。)
 5. 動詞 完蛋了、沒了、輸了。

  第5項釋義的用例:

  • 去了了矣!
   Khì-liáu-liáu--ah!
   (全完蛋了!)
 6. 副詞 完。表示程度,通常與「會」(ē)、「袂」(bē)連用。

  第6項釋義的用例:

  • 傷濟,我做袂去。
   Siunn tsē, guá tsò bē khì.
   (太多了,我做不完。)
 7. 動詞後綴。……掉,表示動作或狀態的完成或結束。

  第7項釋義的用例:

  • 予伊食去。
   Hōo i tsia̍h--khì.
   (被他吃掉。)
  • 走去矣
   tsáu--khì--ah
   (跑掉)
 8. 動詞 花費。

  第8項釋義的用例:

  • 買這領衫去掉一千箍。
   Bé tsit niá sann khì-tiāu tsi̍t-tshing khoo.
   (買這件衣服花費一千元。)
 9. 動詞 消除。

  第9項釋義的用例:

  • 去傷改鬱
   khì-siong-kái-ut
   (去傷解鬱悶)
  • 去垃儳
   khì lâ-sâm
   (清除髒汙)

分類

部首筆畫

厶部 - 部首外3畫 - 共5畫

語音差異

語音差異表
語音差異
鹿港偏泉腔 khìr
三峽偏泉腔 khìr
臺北偏泉腔 khù
宜蘭偏漳腔 khì
臺南混合腔 khì
高雄混合腔 khì
金門偏泉腔 khìr
馬公偏泉腔 khù
新竹偏泉腔 khìr
khì
臺中偏漳腔 khì