• báu

釋義

 1. 動詞 得到便宜或意外的好處。

  第1項釋義的用例:

  • 伊講欲請我食好料的,真正是卯死矣!
   I kóng beh tshiánn guá tsia̍h hó-liāu--ê, tsin-tsiànn sī báu--sí--ah!
   (他說要請我吃好料耶,真是賺到了!)

又見音

分類

部首筆畫

卩部 - 部首外3畫 - 共5畫