• tsiàm

釋義

 1. 動詞 占據。以強勢霸道的方式據為己有。

  第1項釋義的用例:

  • 占位
   tsiàm-uī
   (占據位子)
 2. 動詞 在整體之中所分配的比例。

  第2項釋義的用例:

  • 占大多數
   tsiàm tāi-to-sòo
   (占大多數)
 3. 動詞 勸阻、制止。

  第3項釋義的用例:

  • 彼兩个囡仔咧冤家,你緊去共占。
   Hit nn̄g ê gín-á teh uan-ke, lí kín khì kā tsiàm.
   (那兩個小孩在吵架,你趕快去勸阻一下。)

又見音

分類

部首筆畫

卜部 - 部首外3畫 - 共5畫