• mau

釋義

 1. 動詞 揍、打。以拳頭或棍棒用力地打下去。

  第1項釋義的用例:

  • 講無兩句話伊就共對方㧌落去矣。
   Kóng bô nn̄g kù uē i tō kā tuì-hong mau--lo̍h-khì--ah.
   (講沒兩句話他就把對方揍了。)

  第1項釋義的近義:

 2. 名詞 凹陷。

  第2項釋義的用例:

  • 伊的車門予人挵一㧌。
   I ê tshia-mn̂g hōo lâng lòng tsi̍t mau.
   (他的車門被撞了個凹陷。)

部首筆畫

手部 - 部首外4畫 - 共7畫

詞彙比較

詞彙比較表華語詞目:用棍子打
詞彙 音讀
鹿港偏泉腔 𢪱 bu̍t
hmh
kòng
hám
三峽偏泉腔 hmh
kòng
hám
臺北偏泉腔 mau
𢪱 but
hmh
kòng
hám
宜蘭偏漳腔 𢪱 but
hmh
kòng
hám
臺南混合腔 mau
𢪱 but
hmh
kòng
hám
高雄混合腔 mau
𢪱 but
hmh
kòng
hám
金門偏泉腔 kòng
hainnh
hám
hmh
mau
馬公偏泉腔 kòng
hám
hmh
mau
新竹偏泉腔 kòng
bòng
臺中偏漳腔 kòng