• bái

釋義

 1. 形容詞 醜陋。

  第1項釋義的用例:

  • 伊生做真䆀。
   I senn-tsò tsin bái.
   (他長得真醜。)

  第1項釋義的反義:

 2. 形容詞 惡劣、糟糕。

  第2項釋義的用例:

  • 伊的心情誠䆀。
   I ê sim-tsîng tsiânn bái.
   (他的心情很惡劣。)
 3. 形容詞 差勁、不好。

  第3項釋義的用例:

  • 伊的工夫真䆀。
   I ê kang-hu tsin bái.
   (他的工夫很差勁。)

部首筆畫

禾部 - 部首外12畫 - 共17畫