• liâu

釋義

 1. 動詞 涉水而行。

  第1項釋義的用例:

  • 蹽水
   liâu tsuí
   (涉水)
  • 蹽過溪
   liâu-kuè khe
   (涉水過溪)
 2. 動詞 深入參與一件事情。

  第2項釋義的用例:

  • 這項生理風險真懸,你毋通無斟酌想就蹽落去。
   Tsit hāng sing-lí hong-hiám tsin kuân, lí m̄-thang bô tsim-tsiok siūnn tō liâu--lo̍h-khì.
   (這項生意風險很高,你不要沒想清楚就深入去參與。)

部首筆畫

足部 - 部首外12畫 - 共19畫