• giàng

釋義

 1. 形容詞 不規則突出,指骨頭、牙齒或野獸的角。通常用疊詞呈現。

  第1項釋義的用例:

  • 牙齴齴
   gê giàng-giàng
   (牙齒暴暴的樣子)
  • 牛角齴齴
   gû-kak giàng-giàng
   (牛角凸出的樣子)

分類

部首筆畫

齒部 - 部首外9畫 - 共24畫