• lám

釋義

 1. 動詞 擁抱、摟抱。

  第1項釋義的用例:

  • 𪜶兩个人攬牢牢。
   In nn̄g ê lâng lám-tiâu-tiâu.
   (他們兩個人抱得緊緊的。)
 2. 動詞 包攬、承擔、負全責。

  第2項釋義的用例:

  • 代誌遐濟,你毋通想欲總攬。
   Tāi-tsì hiah tsē, lí m̄-thang siūnn-beh tsóng lám.
   (事情這麼多,你不要想把所有的事都承擔下來。)
 3. 量詞 計算兩手環抱長度的單位。

  第3項釋義的用例:

  • 一攬大
   tsi̍t lám tuā
   (一人兩手合抱的大小)
 4. 量詞 計算一綑綑柴火的單位。

  第4項釋義的用例:

  • 一攬柴
   tsi̍t lám tshâ
   (一綑柴)

分類

部首筆畫

手部 - 部首外21畫 - 共24畫