• tha̍h

釋義

 1. 動詞 堆聚、累積成一層一層的。

  第1項釋義的用例:

  • 物件相疊
   mi̍h-kiānn sio-tha̍h
   (東西重疊在一起)
  • 親疊親
   tshin tha̍h tshin
   (親上加親)
  • 人疊人
   lâng tha̍h lâng
   (人疊人。比喻人擠人。)
 2. 動詞 添加。

  第2項釋義的用例:

  • 你閣加疊一寡錢,這項物件就賣你。
   Lí koh ke tha̍h tsi̍t-kuá tsînn, tsit hāng mi̍h-kiānn tō bē--lí.
   (你再多添加一點錢,這個東西就賣給你。)
  • 疊衫
   tha̍h sann
   (添加衣服)
 3. 量詞 計算重疊成堆的東西。

  第3項釋義的用例:

  • 一疊冊
   tsi̍t tha̍h tsheh
   (一疊書)

又見音

分類

部首筆畫

田部 - 部首外17畫 - 共22畫

異用字