• long

釋義

 1. 動詞 穿進去。

  第1項釋義的用例:

  • 這領衫手䘼傷狹,我的手囊袂入去。
   Tsit niá sann tshiú-ńg siunn e̍h, guá ê tshiú long bē ji̍p--khì.
   (這件衣服的袖子太窄了,我的手穿不進去。)
 2. 動詞 裝入。

  第2項釋義的用例:

  • 共批囊入去批囊。
   Kā phue long ji̍p-khì phue-lông.
   (把信裝到信封裡。)

又見音

分類

部首筆畫

口部 - 部首外19畫 - 共22畫

詞彙比較

詞彙比較表華語詞目:穿過袖子
詞彙 音讀
鹿港偏泉腔 long
三峽偏泉腔 nng
臺北偏泉腔 long
宜蘭偏漳腔 long
臺南混合腔 nng
高雄混合腔 nng
金門偏泉腔 long
馬公偏泉腔 nng
新竹偏泉腔 long
臺中偏漳腔 穿過 tshng--kuè