• nuā

釋義

 1. 動詞 腐爛。

  第1項釋義的用例:

  • 梨仔攏爛去矣。
   Lâi-á lóng nuā--khì--ah.
   (梨子都爛掉了。)
 2. 形容詞 食物烹煮至熟軟。

  第2項釋義的用例:

  • 豬跤𤉙較爛咧。
   Ti-kha kûn khah nuā--leh.
   (豬腳燉爛一點。)
 3. 動詞 潰瘍、潰爛。

  第3項釋義的用例:

  • 𤶃仔爛去矣。
   Thiāu-á nuā--khì--ah.
   (痘子潰爛了。)
  • 擠𤶃仔擠甲爛一空。
   Tsik thiâu-á tsik kah nuā tsi̍t khang.
   (擠青春痘擠到潰爛。)

又見音

分類

部首筆畫

火部 - 部首外17畫 - 共21畫

詞彙比較

詞彙比較表華語詞目:爛
詞彙 音讀
鹿港偏泉腔 nuǎ
三峽偏泉腔 nuā
臺北偏泉腔 nuā
宜蘭偏漳腔 nuā
臺南混合腔 nuā
高雄混合腔 nuā
金門偏泉腔 nuā
馬公偏泉腔 nuā
新竹偏泉腔 nuā
臺中偏漳腔 nuā