• iânn

釋義

 1. 動詞 勝利。

  第1項釋義的用例:

  • 走運動埕我攏贏伊,考試伊攏贏我。
   Tsáu ūn-tōng-tiânn guá lóng iânn--i, khó-tshì i lóng iânn--guá.
   (運動場跑步我都贏他,但考試卻都是他贏我。)

  第1項釋義的反義:

又見音

分類

部首筆畫

貝部 - 部首外13畫 - 共20畫