• tak

釋義

 1. 動詞 兩獸的角相抵觸。

  第1項釋義的用例:

  • 兩隻牛咧相觸。
   Nn̄g tsiah gû teh sio-tak.
   (兩隻牛用角互牴。)
 2. 動詞 被角等頂到。

  第2項釋義的用例:

  • 伊予牛觸著。
   I hōo gû tak--tio̍h.
   (他被牛頂到。)
 3. 動詞 爭鬥、吵架。

  第3項釋義的用例:

  • 𪜶兩个人真愛相觸。
   In nn̄g ê lâng tsin ài sio-tak.
   (他們兩個很喜歡吵架。)

又見音

分類

部首筆畫

角部 - 部首外13畫 - 共20畫