• khǹg

釋義

 1. 動詞 勸告、告誡。

  第1項釋義的用例:

  • 眾人一直共伊苦勸伊才落軟。
   Tsìng-lâng it-ti̍t kā i khóo-khǹg i tsiah lo̍h-nńg.
   (大家一直苦勸他他才放軟。)

又見音

部首筆畫

力部 - 部首外18畫 - 共20畫

語音差異

語音差異表
語音差異
鹿港偏泉腔 khǹg
三峽偏泉腔 khǹg
臺北偏泉腔 khǹg
宜蘭偏漳腔 khuìnn
臺南混合腔 khǹg
高雄混合腔 khǹg
金門偏泉腔 khǹg
馬公偏泉腔 khǹg
新竹偏泉腔 khǹg
臺中偏漳腔 khǹg