• tsîn

釋義

 1. 名詞 墨繩。木匠、泥水匠等用木斗中的繩墨,拉出繩線彈出工作要用的線條。

  第1項釋義的用例:

  • 牽繩
   khan tsîn
   (牽繩)
 2. 動詞 瞄準、定睛細看。

  第2項釋義的用例:

  • 這份文件真要緊,你愛沓沓仔繩,檢查看有錯誤無。
   Tsit hūn bûn-kiānn tsin iàu-kín, lí ài ta̍uh-ta̍uh-á tsîn, kiám-tsa khuànn ū tshò-gōo--bô.
   (這份文件很重要,你要慢慢細看,檢查看看有沒有錯誤。)

  第2項釋義的近義:

又見音

分類

部首筆畫

糸部 - 部首外13畫 - 共19畫