• láng

釋義

 1. 動詞 往上拉。

  第1項釋義的用例:

  • 攏褲
   láng khòo
   (把褲子往上提)
 2. 動詞 總攬。

  第2項釋義的用例:

  • 伊攏大權,我惹伊袂起。
   I láng tuā khuân, guá jiá i bē khí.
   (他總攬大權,我惹不起他。)

又見音

分類

部首筆畫

手部 - 部首外16畫 - 共19畫