• i

釋義

 1. 動詞 治療、救治。

  第1項釋義的用例:

  • 無藥醫
   bô io̍h i
   (無藥可救)
  • 病醫了有較好。
   Pēnn i liáu ū khah hó.
   (病醫後有比較好。)
 2. 名詞 醫生。以不同方式治療病患的人。

  第2項釋義的用例:

  • 中醫
   tiong-i
   (中醫)
  • 軍醫
   kun-i
   (軍醫)
  • 西醫
   se-i
   (西醫)

分類

部首筆畫

酉部 - 部首外11畫 - 共18畫