• luî

釋義

 1. 名詞 因為撞傷腫脹,而產生的腫塊或包包。

  第1項釋義的用例:

  • 伊頭殼去挵著桌角煞腫一癗。
   I thâu-khak khì lòng-tio̍h toh-kak suah tsíng tsi̍t luî.
   (他的頭撞到桌角腫了一包。)

近義

分類

部首筆畫

疒部 - 部首外13畫 - 共18畫

異用字