• tàn

釋義

 1. 動詞 丟、投出東西。

  第1項釋義的用例:

  • 擲石頭
   tàn tsio̍h-thâu
   (丟石頭)

  第1項釋義的近義:

 2. 動詞 丟棄。

  第2項釋義的用例:

  • 共糞埽提去擲。
   Kā pùn-sò the̍h-khì tàn.
   (把垃圾拿去丟掉。)
  • 擲掉
   tàn-tiāu
   (丟掉)

  第2項釋義的近義:

反義

分類

部首筆畫

手部 - 部首外15畫 - 共18畫

異用字