• khòng

釋義

 1. 名詞 墓穴。

  第1項釋義的用例:

  • 痟狗舂墓壙。
   Siáu-káu tsing bōng-khòng.
   (瘋狗撞墓穴。用在罵人撞門太大聲、像個冒失鬼,也引申於比喻爭名奪利的眾生。)
  • 開壙
   khui khòng
   (挖掘墓穴)

分類

部首筆畫

土部 - 部首外15畫 - 共18畫