• liâm

釋義

 1. 動詞 用膠之類的接著劑使兩物接合。

  第1項釋義的用例:

  • 共這兩張紙黏起來。
   Kā tsit nn̄g tiunn tsuá liâm--khí-lâi.
   (把這兩張紙黏起來。)
 2. 形容詞 有黏性的。

  第2項釋義的用例:

  • 這款糊仔真黏。
   Tsit khuán kôo-á tsin liâm.
   (這種糨糊黏性很強。)

部首筆畫

黍部 - 部首外5畫 - 共17畫