• penn
 • pinn

釋義

 1. 動詞 繃緊、拉緊。

  第1項釋義的用例:

  • 你若閣予我掠著,皮就繃較絚咧。
   Lí nā koh hōo guá lia̍h--tio̍h, phuê tō penn khah ân--leh.
   (你要是再被我抓到,皮就繃緊一點。)
 2. 形容詞 緊繃的感覺。

  第2項釋義的用例:

  • 這領衫料無好,穿著繃繃。
   Tsit niá sann liāu bô hó, tshīng tio̍h penn-penn.
   (這件衣服料子不好,穿起來有點緊。)
 3. 動詞 指雙方能力相當。

  第3項釋義的用例:

  • 若講著無頭神,你佮伊有繃。
   Nā kóng-tio̍h bô-thâu-sîn, lí kah i ū penn.
   (如果講到健忘,你跟他半斤八兩。)
  • 伊真𠢕變竅,這方面你佮伊無繃。
   I tsin gâu piàn-khiàu, tsit hong-bīn lí kah i bô penn.
   (他很能變通,這方面你比不上他。)

部首筆畫

糸部 - 部首外11畫 - 共17畫