• tènn
 • tìnn

釋義

 1. 動詞 使力、用力。特別指藉著憋氣來使力的用力方式。

  第1項釋義的用例:

  • 瞪力
   tènn-la̍t
   (憋氣用力)
  • 屎瞪袂出來。
   Sái tènn bē tshut--lâi.
   (大便使力拉卻拉不出來。)
 2. 動詞 用力睜大眼睛。

  第2項釋義的用例:

  • 目睭瞪大蕊。
   Ba̍k-tsiu tènn tuā luí.
   (瞪大眼睛。)

分類

部首筆畫

目部 - 部首外12畫 - 共17畫

語音差異

語音差異表
語音差異
鹿港偏泉腔 tìnn
三峽偏泉腔 tìnn
臺北偏泉腔 tìnn
宜蘭偏漳腔 tènn
臺南混合腔 tènn
高雄混合腔 tènn
金門偏泉腔 tìnn
馬公偏泉腔 tìnn
新竹偏泉腔 tìnn
臺中偏漳腔 tènn