• hông

釋義

 1. 名詞 毒素,也指因毒素引發的發炎症狀。

  第1項釋義的用例:

  • 發癀
   huat-hông
   (發炎)
  • 退癀
   thè-hông
   (消炎)
  • 蛇癀
   tsuâ-hông
   (蛇毒)
 2. 名詞 銅綠。銅氧化後產生的鏽。

  第2項釋義的用例:

  • 銅癀
   tâng-hông
   (銅綠)

分類

部首筆畫

疒部 - 部首外12畫 - 共17畫