• thâu

釋義

 1. 名詞 首、腦袋。

  第1項釋義的用例:

  • 大頭
   tuā thâu
   (大頭)
  • 挵著頭
   lòng-tio̍h thâu
   (撞到頭)
 2. 代詞 第一的、最初的。

  第2項釋義的用例:

  • 頭幫車
   thâu-pang-tshia
   (第一班車)
 3. 副詞 表示方位、地方或場所的詞尾。

  第3項釋義的用例:

  • 頂頭
   tíng-thâu
   (上面)
  • 火車頭
   hué-tshia-thâu
   (火車站)
 4. 名詞 居前的領導人物。

  第4項釋義的用例:

  • 工頭
   kang-thâu
   (工頭)

  第4項釋義的近義:

 5. 詞綴,可加於某些詞語後。

  第5項釋義的用例:

  • 日頭
   ji̍t-thâu
   (太陽)
  • 骨頭
   kut-thâu
   (骨頭)
  • 看頭
   khuànn-thâu
   (看頭)
  • 興頭
   hìng-thâu
   (興致)
 6. 名詞 根本、源頭。

  第6項釋義的用例:

  • 樹頭
   tshiū-thâu
   (樹根)
  • 風頭
   hong-thâu
   (風頭)
 7. 名詞 事情的開端。

  第7項釋義的用例:

  • 有頭有尾
   ū-thâu-ū-bué
   (有始有終)
 8. 副詞 時間的開始階段。

  第8項釋義的用例:

  • 年頭
   nî-thâu
   (年頭)
  • 月頭
   gue̍h-thâu
   (月頭)
 9. 名詞 碎屑、一點點。

  第9項釋義的用例:

  • 布頭
   pòo-thâu
   (小碎布)
  • 豆頭
   tāu-thâu
   (豆渣)
 10. 名詞 事、物的前端。

  第10項釋義的用例:

  • 船頭
   tsûn-thâu
   (船頭)
 11. 名詞 最初得到的東西。

  第11項釋義的用例:

  • 藥頭
   io̍h-thâu
   (頭一劑藥)
  • 果子頭
   kué-tsí-thâu
   (剛出的水果)
 12. 量詞 果菜或貨物批發時,大、中盤商用來計算一大籮菜或是一批貨的單位。一頭等於半擔或一籮,一擔就是兩頭。

  第12項釋義的用例:

  • 一頭菜
   tsi̍t thâu tshài
   (一籮菜)
  • 一頭貨
   tsi̍t thâu huè
   (一批貨)
 13. 名詞 一方、一邊。

  第13項釋義的用例:

  • 這項買賣,一頭欲,一頭毋。
   Tsit hāng bé-bē, tsi̍t thâu beh, tsi̍t thâu m̄.
   (這項買賣,一邊要,一邊不要。比喻價錢或條件談不攏。)
 14. 名詞 指頭髮。

  第14項釋義的用例:

  • 洗頭
   sé-thâu
   (洗頭)
  • 梳頭
   se-thâu
   (梳頭)
  • 剃頭
   thì-thâu
   (剪頭髮)

反義

又見音

分類

部首筆畫

頁部 - 部首外7畫 - 共16畫

詞彙比較

詞彙比較表華語詞目:頭
詞彙 音讀
鹿港偏泉腔 thâu
頭殼 thâu-khak
三峽偏泉腔 thâu
頭殼 thâu-khak
臺北偏泉腔 thâu
頭殼 thâu-khak
宜蘭偏漳腔 thâu
頭殼 thâu-khak
臺南混合腔 thâu
頭殼 thâu-khak
高雄混合腔 thâu
頭殼 thâu-khak
金門偏泉腔 頭殼 thâu-khak
馬公偏泉腔 頭殼 thâu-khak
新竹偏泉腔 頭殼 thâu-khak
臺中偏漳腔 頭殼 thâu-khak