• suî

釋義

 1. 動詞 跟從。

  第1項釋義的用例:

  • 隨我來。
   Suî guá lâi.
   (跟著我來。多用於戲文中。)
  • 相隨
   siong-suî
   (相隨)
 2. 副詞 即刻、馬上。

  第2項釋義的用例:

  • 你等一下,我隨來。
   Lí tán--tsi̍t-ē, guá suî lâi.
   (你等一下,我馬上來。)
 3. 形容詞 各個、逐個。

  第3項釋義的用例:

  • 隨个仔隨个入去磅重。
   Suî-ê-á-suî-ê ji̍p-khì pōng-tāng.
   (一個一個進去稱重。)

部首筆畫

阜部 - 部首外13畫 - 共16畫