• tshénn
 • tshínn

釋義

 1. 動詞 結束睡眠狀態。

  第1項釋義的用例:

  • 睏醒
   khùn-tshénn
   (睡醒)
 2. 動詞 從酒醉、麻醉或昏迷的狀態下恢復正常。

  第2項釋義的用例:

  • 酒醉醒矣。
   Tsiú-tsuì tshénn--ah.
   (酒醒了。)
 3. 量詞 計算睡眠次數的單位。

  第3項釋義的用例:

  • 伊已經睏一醒矣。
   I í-king khùn tsi̍t tshénn--ah.
   (他已經睡一覺了。)

又見音

分類

部首筆畫

酉部 - 部首外9畫 - 共16畫

語音差異

語音差異表
語音差異
鹿港偏泉腔 tshínn
三峽偏泉腔 tshínn
臺北偏泉腔 tshínn
宜蘭偏漳腔 tshénn
臺南混合腔 tshénn
高雄混合腔 tshénn
金門偏泉腔 tshínn
馬公偏泉腔 tshínn
新竹偏泉腔 tshínn
臺中偏漳腔 tshénn