• tshun

釋義

 1. 動詞 剩餘。

  第1項釋義的用例:

  • 飯猶有賰
   pn̄g iáu-ū tshun
   (飯還有剩)
  • 菜賰一屑仔
   tshài tshun tsi̍t-sut-á
   (菜剩一點點)
 2. 動詞 存下錢來。

  第2項釋義的用例:

  • 聽講伊賰袂少錢。
   Thiann-kóng i tshun bē tsió tsînn.
   (聽說他存了不少錢。)

分類

部首筆畫

貝部 - 部首外9畫 - 共16畫

異用字