• pa̍k

釋義

 1. 動詞 有形或無形的束縛、捆綁。

  第1項釋義的用例:

  • 共物件縛起來。
   Kā mi̍h-kiānn pa̍k--khí-lâi.
   (把東西綁起來。)
  • 縛粽
   pa̍k tsàng
   (包粽子)
  • 予囡仔縛牢咧袂當出門。
   Hōo gín-á pa̍k-tiâu--leh bē-tàng tshut-mn̂g.
   (被孩子絆住無法出門。)
 2. 量詞 計算成捆物品的單位。

  第2項釋義的用例:

  • 兩縛柴
   nn̄g pa̍k tshâ
   (兩捆柴)
 3. 形容詞 衣服穿得太緊。

  第3項釋義的用例:

  • 這領衫穿起來傷縛。
   Tsit niá sann tshīng--khí-lâi siunn pa̍k.
   (這件衣服穿起來太緊了。)
 4. 動詞 編織長篾片製成的器物。

  第4項釋義的用例:

  • 縛竹籃
   pa̍k tik-nâ
   (編竹籃)

分類

部首筆畫

糸部 - 部首外10畫 - 共16畫