• kue̍h

釋義

 1. 量詞 用來計算橫截後物品的段數。

  第1項釋義的用例:

  • 一橛甘蔗
   tsi̍t kue̍h kam-tsià
   (一截甘蔗)
  • 一尾魚仔切做兩橛。
   Tsi̍t bué hî-á tshiat-tsò nn̄g kue̍h.
   (一條魚切成兩段。)

分類

部首筆畫

木部 - 部首外12畫 - 共16畫