• tsíng

釋義

 1. 動詞 招募、籌措。

  第1項釋義的用例:

  • 整本
   tsíng-pún
   (籌錢)
  • 整戲班
   tsíng hì-pan
   (籌設戲班)
 2. 動詞 購置。

  第2項釋義的用例:

  • 整家伙
   tsíng ke-hué
   (置產)
 3. 形容詞 完全的、全部的。

  第3項釋義的用例:

  • 完整
   uân-tsíng
   (完整)
  • 整個
   tsíng-kò
   (整個)
 4. 動詞 治理、安放。

  第4項釋義的用例:

  • 調整
   tiâu-tsíng
   (調整)
  • 整理
   tsíng-lí
   (整理)

部首筆畫

攴部 - 部首外12畫 - 共16畫