• tshau

釋義

 1. 動詞 練。

  第1項釋義的用例:

  • 操兵
   tshau-ping
   (練兵)
  • 操曲
   tshau khik
   (練歌)
 2. 動詞 捲起、撩起。

  第2項釋義的用例:

  • 共蠓罩操起來。
   Kā báng-tà tshau--khí-lâi.
   (把蚊罩撩起來。)
 3. 形容詞 指很操勞。

  第3項釋義的用例:

  • 逐暗攏愛加班,實在真操。
   Ta̍k àm lóng ài ka-pan, si̍t-tsāi tsin tshau.
   (每晚都要加班,實在很操勞。)

又見音

部首筆畫

手部 - 部首外13畫 - 共16畫