• tia̍k

又唸作

  • tiak

釋義

 1. 動詞 彈指。

  第1項釋義的用例:

  • 擉算盤
   tia̍k sǹg-puânn
   (打算盤)
  • 擉耳仔
   tia̍k hīnn-á
   (彈耳朵)
 2. 動詞 彈射。

  第2項釋義的用例:

  • 袂當用樹奶共人擉。
   Bē-tàng īng tshiū-ling kā lâng tia̍k.
   (不可以用橡皮筋射別人。)

分類

部首筆畫

手部 - 部首外13畫 - 共16畫