• gām

釋義

 1. 形容詞 責罵人因無知或不識趣而做出不適宜的蠢事。

  第1項釋義的用例:

  • 你哪會遐儑,毋知影人咧受氣。
   Lí ná ē hiah gām, m̄ tsai-iánn lâng teh siū-khì.
   (你怎麼那麼不識趣,不曉得人家在生氣。)

  第1項釋義的近義:

分類

部首筆畫

人部 - 部首外14畫 - 共16畫