• khí

釋義

 1. 名詞 牙齒。

  第1項釋義的用例:

  • 蛀齒
   tsiù-khí
   (蛀牙)
  • 門齒
   mn̂g-khí
   (門齒)

  第1項釋義的近義:

 2. 量詞 計算數量單位。

  第2項釋義的用例:

  • 落一齒喙齒。
   Lak tsi̍t khí tshuì-khí.
   (掉了一顆牙齒。)

分類

部首筆畫

齒部 - 部首外0畫 - 共15畫