• khò

釋義

 1. 動詞 依賴、仰仗。

  第1項釋義的用例:

  • 伊是靠𪜶老爸,才有今仔日。
   I sī khò in lāu-pē, tsiah ū kin-á-ji̍t.
   (他是依仗他爸爸,才有今天的景況。)
  • 袂靠得
   bē-khò--tit
   (靠不住)
 2. 動詞 倚著、拄著。

  第2項釋義的用例:

  • 靠佇桌邊
   khò tī toh-pinn
   (倚在桌邊)
 3. 動詞 撞到。

  第3項釋義的用例:

  • 伊行路無細膩去靠著椅條。
   I kiânn-lōo bô-sè-jī khì khò-tio̍h í-liâu.
   (他走路不小心撞到了長板凳。)

又見音

部首筆畫

非部 - 部首外7畫 - 共15畫

語音差異

語音差異表
語音差異
鹿港偏泉腔 khò
三峽偏泉腔 khò
臺北偏泉腔 khò
宜蘭偏漳腔 khò
臺南混合腔 khòr
高雄混合腔 khòr
金門偏泉腔 khò
馬公偏泉腔 khò
新竹偏泉腔 khò
臺中偏漳腔 khò