• giap

釋義

 1. 動詞 使用夾子夾東西。

  第1項釋義的用例:

  • 用頭毛鋏仔共頭毛鋏予伊好。
   Iōng thâu-mn̂g-giap-á kā thâu-mn̂g giap hōo i hó.
   (用髮夾把頭髮夾好。)

分類

部首筆畫

金部 - 部首外7畫 - 共15畫