• tshian

釋義

 1. 動詞 搬移。

  第1項釋義的用例:

  • 派出所欲遷去佗位?
   Phài-tshut-sóo beh tshian-khì tó-uī?
   (派出所要搬到哪裡?)
 2. 動詞 挪開、讓開。推翻或排除某人,並取而代之。

  第2項釋義的用例:

  • 伊做無三月日就予人遷掉。
   I tsò bô sann gue̍h-ji̍t tō hōo lâng tshian-tiāu.
   (他做不到三個月就被人換掉。)

部首筆畫

辵部 - 部首外11畫 - 共15畫