• tsiah

釋義

 1. 副詞 如此、這麼。

  第1項釋義的用例:

  • 你哪會遮久才來?
   Lí ná ē tsiah kú tsiah lâi?
   (你怎麼這麼久才來?)
  • 這幫車哪會遮𤲍?
   Tsit pang tshia ná ē tsiah kheh?
   (這班車怎麼這麼擠?)

又見音

分類

部首筆畫

辵部 - 部首外11畫 - 共15畫

異用字