• ta̍h

釋義

 1. 動詞 用腳踩著地或東西。

  第1項釋義的用例:

  • 你踏著我的跤。
   Lí ta̍h-tio̍h guá ê kha.
   (你踩到我的腳。)
 2. 動詞 估價、折現。

  第2項釋義的用例:

  • 一跤舊皮箱踏兩百箍。
   Tsi̍t kha kū phuê-siunn ta̍h nn̄g-pah khoo.
   (一只舊皮箱折兩百元。)
 3. 動詞 言明在先。

  第3項釋義的用例:

  • 我話踏頭前,恁的代誌愛家己負責。
   Guá uē ta̍h thâu-tsîng, lín ê tāi-tsì ài ka-kī hū-tsik.
   (我先言明,你們的事要自己負責。)
 4. 動詞 抽成。

  第4項釋義的用例:

  • 踏三成
   ta̍h sann siânn
   (抽三成)

又見音

分類

部首筆畫

足部 - 部首外8畫 - 共15畫

詞彙比較

詞彙比較表華語詞目:踏
詞彙 音讀
鹿港偏泉腔 ta̍h
三峽偏泉腔 la̍p
臺北偏泉腔 la̍p
ta̍h
宜蘭偏漳腔 la̍p
臺南混合腔 la̍p
ta̍h
高雄混合腔 la̍p
ta̍h
金門偏泉腔 ta̍h
馬公偏泉腔 ta̍h
新竹偏泉腔 ta̍h
臺中偏漳腔 ta̍h