• ti
  • tu

釋義

  1. 名詞 常見家畜的一種。頭大眼睛小,耳朵大,四肢短小,軀體肥滿,鼻與口皆長。是一種豢養已久的家畜,多養來食用。十二生肖排序第十二的生肖。

近義

分類

部首筆畫

豕部 - 部首外8畫 - 共15畫

語音差異

語音差異表
語音差異
鹿港偏泉腔 tir
三峽偏泉腔 tir
臺北偏泉腔 tu
宜蘭偏漳腔 ti
臺南混合腔 ti
高雄混合腔 ti
金門偏泉腔 tir
馬公偏泉腔 tu
新竹偏泉腔 tir
ti
臺中偏漳腔 ti