• khò

釋義

 1. 名詞 學業、學科。

  第1項釋義的用例:

  • 功課
   kong-khò
   (功課)
 2. 量詞 計算教科書的內容章節的量詞。

  第2項釋義的用例:

  • 這本課本有十二課。
   Tsit pún khò-pún ū tsa̍p-jī khò.
   (這本課本有十二課。)
 3. 名詞 機關中分別處理事務的行政單位。

  第3項釋義的用例:

  • 營業課
   îng-gia̍p-khò
   (營業課)

又見音

分類

部首筆畫

言部 - 部首外8畫 - 共15畫