• pōng

釋義

 1. 動詞 用磅秤度量物體的輕重。

  第1項釋義的用例:

  • 磅看幾斤重。
   Pōng khuànn kuí kin tāng.
   (秤秤看有幾斤重。)

  第1項釋義的近義:

 2. 動詞 用炸藥炸開。

  第2項釋義的用例:

  • 炭空挖塗炭,著愛先用磅子磅。
   Thuànn-khang óo thôo-thuànn, tio̍h-ài sing iōng pōng-tsí pōng.
   (炭坑挖煤炭,得要先用炸藥炸開。)
 3. 量詞 計算重量的單位。一磅等於零點四五四公斤。

 4. 動詞 用體溫計量測體溫。

  第4項釋義的用例:

  • 你去提度針來磅看囡仔敢有發燒。
   Lí khì the̍h tōo-tsiam lâi pōng khuànn gín-á kám ū huat-sio.
   (你去拿溫度計來量量看孩子有沒有發燒。)

近義

分類

部首筆畫

石部 - 部首外10畫 - 共15畫