• jūn
 • lūn

釋義

 1. 動詞 使潮溼、不枯乾。

  第1項釋義的用例:

  • 潤喉
   jūn-âu
   (滋潤喉嚨使不乾渴)
 2. 形容詞 潮溼。

  第2項釋義的用例:

  • 餅敨開愛緊食予了,無會潤去。
   Piánn tháu--khui ài kín tsia̍h hōo liáu, bô ē jūn--khì.
   (大餅剖開要趕快吃,不然會受潮。)

部首筆畫

水部 - 部首外12畫 - 共15畫