• piau

釋義

 1. 名詞 指與事物本體無關的事物。

  第1項釋義的用例:

  • 這款治標無治本的代誌千萬毋通做。
   Tsit khuán tī-piau bô tī-pún ê tāi-tsì tshian-bān m̄-thang tsò.
   (這種治標不治本的事千萬做不得。)
 2. 動詞 表明、顯示、註記。

  第2項釋義的用例:

  • 標音
   piau-im
   (標注音讀)
  • 標記
   piau-kì
   (標記)

又見音

分類

部首筆畫

木部 - 部首外11畫 - 共15畫