• puah

釋義

 1. 動詞 用手揮開、分離。

  第1項釋義的用例:

  • 撥開
   puah--khui
   (撥開)
 2. 動詞 挪用、挪借。

  第2項釋義的用例:

  • 你小撥幾千箍仔予我一下。
   Lí sió puah kuí-tshing-khoo-á hōo--guá--tsi̍t-ē.
   (你稍微挪借幾千塊給我一下。)
 3. 動詞 從總數中分出一部分。

  第3項釋義的用例:

  • 咱下晡撥一點仔時間來去看阿舅。
   Lán ē-poo puah tsi̍t-tiám-á sî-kan lâi-khì khuànn a-kū.
   (我們下午勻出一點兒時間去看舅舅。)

又見音

部首筆畫

手部 - 部首外12畫 - 共15畫