• jîm
 • lîm

釋義

 1. 動詞 掏。

  第1項釋義的用例:

  • 撏錢
   jîm tsînn
   (掏錢)
  • 撏無
   jîm-bô
   (掏不到什麼東西)
  • 佇橐袋仔內撏規晡,撏無半仙。
   Tī lak-tē-á-lāi jîm kui-poo, jîm bô puànn sián.
   (在口袋掏了半天,掏不到一毛錢。)

部首筆畫

手部 - 部首外12畫 - 共15畫