• tàm

又唸作

  • tìm

釋義

 1. 動詞 低垂。指物的某一頭向下。

  第1項釋義的用例:

  • 伊頭頕咧毋知咧想啥物?
   I thâu tàm--leh m̄ tsai teh siūnn siánn-mih?
   (他低著頭不知在想什麼?)
  • 稻仔穗頕落去。
   Tiū-á-suī tàm--lo̍h-khì.
   (稻穗垂下去。)
 2. 動詞 點頭。

  第2項釋義的用例:

  • 伊看著我頭攏共我頕一下。
   I khuànn-tio̍h guá thâu lóng kā guá tàm--tsi̍t-ē.
   (他看到我頭都會跟我點一下。)

部首筆畫

頁部 - 部首外5畫 - 共14畫