• koh

釋義

 1. 副詞 又、再、還。

  第1項釋義的用例:

  • 今仔日伊閣來矣。
   Kin-á-ji̍t i koh lâi--ah.
   (今天他又來了。)
  • 伊講明仔載欲閣來。
   I kóng bîn-á-tsài beh koh lâi.
   (他說明天要再來。)
  • 叫你莫來你閣來。
   Kiò lí mài lâi lí koh lâi.
   (叫你別來你又來。)

  第1項釋義的近義:

 2. 副詞 反倒、出乎意料。

  第2項釋義的用例:

  • 伊第一擺煮的菜閣袂歹食。
   I tē-it pái tsú ê tshài koh bē pháinn-tsia̍h.
   (他第一次煮的菜還不難吃。)
 3. 用在句尾,說成變調,表示有話沒講完。

  第3項釋義的用例:

  • 我都食飽矣閣……。
   Guá to tsia̍h-pá--ah koh......
   (我都吃飽了還......)
  • 人都下班矣閣……。
   Lâng to hā-pan--ah koh......
   (人家都下班了還......)

又見音

分類

部首筆畫

門部 - 部首外6畫 - 共14畫

異用字